UTA Official Shop

POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE SITE WEB

utaofficialshop.ro

I. Introducere

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal reprezintă una din preocupările principale în cadrul societăţii UTA OFFICIAL SHOP SRL.

Ca atare, dorim să vă asigurăm cele mai înalte standarde de confidenţialitate şi transparenţă cu privire la datele cu caracter personal care se prelucrează în momentul în care se comandă produse pe site-ul online www.utaofficialshop.ro pe care vi-l punem la dispoziţie.

Întrucât la înregistrarea comenzii pe site-ul www.utaofficialshop.ro se prelucrează o serie de date cu caracter personal care vă aparţin, în calitate de Utilizator final, dorim să oferim asigurări că prelucrarea va avea loc cu respectarea principiilor transparenţei şi securităţii datelor cu caracter personal. Această politică de confidențialitate este menită să vă ajute să înțelegeți categoriile de date care vă sunt colectate, scopul pentru care datele sunt colectate şi ce urmează să se întâmple cu datele pe care vi le colectăm

Calitatea de Operator de date cu caracter personal în relaţia cu datele personale furnizate de dumneavoastră va aparţine operatorului website-ului www.utaofficialshop.ro şi anume UTA OFFICIAL SHOP SRL.

II. Categoriile de date care sunt prelucrate prin intermediul website-ului.

Pentru a benefica de servicile pe care acesta le oferă site-ul, este necesară să furnizaţi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă validă de e-mail, nr. de telefon, adresa de domiciliu şi/sau reşedinţă, cont bancar.

Toate datele cu caracter personal sunt furnizate în mod direct de către dumneavoastră, acestea urmând a fi stocate în format electronic, securizat în mod corespunzător, pentru a evita astfel orice încercare de acces neautorizat la aceste date.

II. Scopul pentru care vă prelucrăm datele cu caracter personal

Scopul pentru care vi se prelucrează datele este limitat şi constă în:
• plasarea comenzii pe site-ul www.utaofficialshop.ro;
• posibilitatea societăţii UTA OFFICIAL SHOP SRL de a vă livra comanda, conform menţiunilor şi informaţiilor furnizate de dumneavoastră;
• comunicarea cu dvs. în vederea soluţionării oricăror probleme sau nelămuriri pe care dvs. le puteţi întâmpina în utilizarea website-ului sau în legătură cu serviciile oferite prin intermediul acestuia.

În situațiile în care datele dvs. vor fi folosite în alte scopuri decât cele amintite în prezenta Politică se va obţine în prealabil consimțământul dvs., cu excepția cazului în care există o obligație legală sau un alt temei juridic pentru procesarea datelor.

III. Către cine are loc dezvăluirea datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă, informațiile pe care le furnizaţi în calitate de Utilizator final al website-ului nu pot fi dezvăluite. Cu toate acestea, pot exista situații în care datele dumneavoastră vor putea fi dezvăluite, spre exemplu autoritățiilor, instituțiilor sau altor organisme publice, în cazurile în care există o solicitare din partea acestora, caz în care dezvăluirea se va efectua în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile.

Pe de altă parte, în vederea plăţii comenzii, datele cu caracter personal vor fi transferate de către UTA OFFICIAL SHOP SRL şi către operatorul de plăţi Stripe în vederea finalizării comenzii.

De asemenea, în vederea livrării comenzii, datele cu caracter personal vor fi transferate şi FAN COURIER EXPRESS SRL, societate care se ocupă cu livrarea comenzii către dumneavoastră.

IV. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizaţi vor fi stocate cât timp deţineţi calitatea de Utilizator al website-ului, respectiv până la momentul dezactivării acestuia.

V. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016, aveţi următoarele drepturi:

a. Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului – UTA OFFICIAL SHOP SRL, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de GDPR şi condiţiile în care pot fi exercitate drepturile.

b. Dreptul de acces- dreptul de a obține de la noi, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu vădită rea-credință;

c. Dreptul la rectificare – puteţi solicita rectificarea datelor personale inexacte.

d. Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – ștergerea datelor poate avea loc atunci când prelucrarea nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege (spre exemplu atunci când datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost procesate). Cu toate acestea, ștergerea datelor nu poate avea loc atunci când procesarea are loc în baza legii;

e. Dreptul la restricționarea prelucrării – se poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

f. Dreptul la opoziție – dreptul să vă opuneţi în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele dvs. să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare sau când prelucrarea are ca temei interesul nostru legitim;

g. Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

h. Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor dvs. personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.

i. Dreptul de retragere a consimțământului – dacă temeiul pentru prelucrarea datelor îl constituie consimțîmântul, vă informăm că acest consimțământ poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțămânțului va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii fiind valabilă. Cu toate acestea, dacă prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor și aceasta poate fi efectuată în baza altor dispoziţii juridice, UTA OFFICIAL SHOP SRL va proceda la o astfel de procesare și va notifica persoanele vizate.

j. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, atunci când este cazul;

Va fi luată în considerare orice solicitare sau plângere primită şi se va răspunde la aceasta într-un termen rezonabil, astfel încât să fie respectate dispoziţiile legale în materie.

VI. Securitatea datelor cu caracter personal

Urmăm standardele cele mai înalte pentru a proteja datele prelucrate, atât în timpul transmiterii către noi, cât și ulterior acestui moment.

În acest scop au fost adoptate politici și proceduri de securitate tehnică în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii, alterării acestora modificărilor neautorizate, a dezvăluirii sau accesului neautorizat și a oricărei alte forme de prelucrare ilegală a datelor personale pe care dumneavoastră le furnizaţi.

Cu toate acestea, nicio metodă de transmitere sau de stocare electronică sau fizică nu este 100% sigură.

VII. Când se aplică această Politică de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate se aplică tuturor serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.utaofficialshop.ro

VIII. Schimbări

Politica noastră de confidențialitate se poate schimba din când în când, însă ne obligăm să nu vă afectăm drepturile pe care le aveți în temeiul acestor modificări fără consimțământul dvs. explicit.

Vom publica orice modificare a politicii de confidențialitate în locuri vizibile pentru a fi ușor de identificat actualizările și pentru a putea lua cunoștință de cuprinsul său. Vom păstra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidențialitate în arhiva electronică pentru a putea fi oricând revizuite de dvs. printr-o simplă cerere.

Prezenta politică de confidenţialitate intră în vigoare la data de 23.10.2023